Sony Xperia XA1 - Kontrollimi i përdorimit të të dhënave

background image

Kontrollimi i përdorimit të të dhënave

Mund të monitoroni sasinë e të dhënave të transferuara te dhe nga pajisja juaj nëpërmjet

lidhjes tuaj të të dhënave celulare ose Wi-Fi gjatë një periudhe të caktuar. Për shembull,

mund të shikoni sasinë e të dhënave që përdoren nga aplikacione individuale. Për të

dhënat e transferuara nëpërmjet lidhjes tuaj të të dhënave celulare, mund të cilësoni po

ashtu paralajmërime dhe kufizime të përdorimit të të dhënave për të shmangur tarifat

shtesë.

Rregullimi i cilësimeve të përdorimit të të dhënave mund t'ju ndihmojë që të ruani një kontroll

më të madh mbi përdorimin e të dhënave, por nuk mund të garantojë parandalimin e tarifave

shtesë.

Për të ndihmuar në zvogëlimin e përdorimit të të dhënave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave > Kursyesi i të

dhënave.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar trafikun e të dhënave

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi

Trafiku i të dhënave cel. për të aktivizuar ose

çaktivizuar trafikun e të dhënave.

Kur trafiku i të dhënave është joaktiv, pajisja juaj mund të vendosë përsëri lidhjet Wi-Fi dhe

Bluetooth®.

Për të cilësuar një paralajmërim të përdorimit të të dhënave

1

Sigurohuni që trafiku i të dhënave celulare është aktivizuar.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave > Cikli i faturimit.

4

Për të cilësuar nivelin e paralajmërimit, trokitni lehtë

Paralajmërimi i të dhënave,

futni kufirin e dëshiruar për të dhënat dhe trokitni lehtë

CILËSONI. Merrni një

njoftim paralajmërimi kur sasia e trafikut të të dhënave arrin nivelin që cilësoni ju.

Për të cilësuar një kufi të të dhënave celulare

1

Sigurohuni që trafiku i të dhënave celulare është aktivizuar.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave.

4

Trokitni lehtë te rrëshqitësi pranë

Cilëso kufirin e të dhënave.

Sapo përdorimi i të dhënave celulare të arrijë kufirin e cilësuar, trafiku i të dhënave celulare në

pajisjen tuaj do të çaktivizohet automatikisht.

Për të kontrolluar përdorimin e të dhënave të aplikacioneve individuale

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Aplikacionet.

3

Trokitni lehtë tek aplikacioni që dëshironi të kontrolloni dhe më pas trokitni lehtë

Përdorimi i të dhënave.

Funksionimi i aplikacioneve të veçanta mund të ndikohet nëse ndryshoni cilësimet që kanë

lidhje me përdorimin e të dhënave.

Për të kontrolluar përdorimin e të dhënave tuaja

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave.

3

Për të parë informacionet mbi sasinë e të dhënave të transferuara nëpërmjet

lidhjes së të dhënave celulare, trokitni lehtë

Përdorimi i të dhënave celulare.

4

Për të parë informacionet mbi sasinë e të dhënave të transferuara nëpërmjet

lidhjes Wi-Fi, trokitni lehtë te

Përdorimi i të dhënave me Wi-Fi.

53

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.