Sony Xperia XA1 - Transferimi i kontakteve

background image

Transferimi i kontakteve

Ka disa mënyra për të transferuar kontaktet në pajisjen tuaj të re. Mund të sinkronizoni

kontaktet nga një llogari në linjë ose të importoni kontakte drejtpërdrejt nga një pajisje

tjetër.
Nëse i sinkronizoni kontaktet në pajisjen tuaj të vjetër me një llogari në linjë, për shembull,
të Google Sync™ ose Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, mund t'i transferoni kontaktet

tuaja në pajisjen e re duke përdorur atë llogari.
Mund t'i kopjoni po ashtu kontaktet te një kartë kujtese, të përdorni teknologjinë
Bluetooth

®

ose t'i ruani kontaktet në një kartë SIM. Për më shumë informacione të

veçanta rreth transferimit të kontakteve nga pajisja juaj e vjetër, referojuni udhëzuesit

përkatës të përdorimit.
Mësoni më shumë rreth zgjedhjes së një mënyre transferimi në

www.sonymobile.com/

support/

.

Për të sinkronizuar kontaktet e pajisjes tuaj të re me një llogari sinkronizimi

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Menaxho llogaritë.

3

Përzgjidhni llogarinë me të cilën dëshironi të sinkronizoni kontaktet tuaja dhe më

pas trokitni lehtë >

Sinkronizo tani.

Duhet të hyni në llogarinë përkatëse të sinkronizimit para se të sinkronizoni kontaktet tuaja me

të.

Për të importuar kontaktet nga një kartë SIM

Kur transferoni kontaktet te ose nga një kartë SIM, disa kontakte mund të dublikohen në

destinacion. Për informacione se si ta zgjidhni këtë, shikoni

Shmangia e futjeve të dyzuara në

aplikacionin Kontaktet

në faqen 82.

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë

Import/Eksport > Importo nga karta SIM.

3

Përzgjidhni se ku do t'i ruani kontaktet tuaja.

4

Përzgjidhni kontaktet për t'i importuar. Për të importuar një kontakt individual, gjeni

dhe trokitni lehtë te kontakti. Për t'i importuar të gjitha kontaktet, trokitni lehtë

dhe më pas trokitni lehtë

Importo të gjitha.

79

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të importuar kontaktet nga një kartë kujtese

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë .

2

Shtypni dhe më pas trokitni lehtë te

Import/Eksport > Importoni nga karta SD

ose hapësira ruajtëse e brendshme (skedar .vcf).

3

Përzgjidhni se ku do t'i ruani kontaktet tuaja.

4

Trokitni lehtë

Karta SD.

5

Përzgjidhni skedarët që dëshironi të importoni duke trokitur lehtë tek ata.

Për të importuar kontakte duke përdorur teknologjinë Bluetooth

®

1

Sigurohuni që e keni aktivizuar funksionin Bluetooth

®

dhe që pajisja juaj është

cilësuar si e dukshme.

2

Kur njoftoheni për një skedar që do të hyjë në pajisjen tuaj, zvarriteni poshtë shiritin

e gjendjes dhe trokitni lehtë mbi njoftimin për të pranuar transferimin e skedarit.

3

Trokitni lehtë mbi

Prano për të nisur transferimin e skedarit.

4

Zvarriteni poshtë shiritin e gjendjes. Kur transferimi të përfundojë, trokitni lehtë mbi

njoftimin.

5

Trokitni lehtë mbi skedarin e marrë dhe përzgjidhni se ku t'i ruani kontaktet tuaja.