Sony Xperia XA1 - Lënda

background image

Lënda

Hapat e parë...................................................................................6

Rreth këtij Udhëzuesi përdorimi........................................................... 6
Pamja e përgjithshme..........................................................................6
Montimi...............................................................................................7
Mbrojtja e ekranit.................................................................................8
Nisja e pajisjes tuaj për herë të parë.................................................... 9
Pse më duhet një llogari e Google™?..................................................9

Pajisja e sigurisë...........................................................................11

Sigurimi se pajisja juaj është e mbrojtur............................................. 11
Kyçja e ekranit...................................................................................11
Shkyçja automatike e pajisjes............................................................13
Mbrojtja e kartës SIM........................................................................ 17
Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj...................................... 18
Gjetja e një pajisjeje të humbur ......................................................... 18

Mësimi i funksioneve themelore...................................................21

Përdorimi i ekranit me prekje............................................................. 21
Kyçja dhe shkyçja e ekranit............................................................... 23
Ekrani bazë....................................................................................... 23
Ekrani i aplikacioneve........................................................................ 25
Navigimi në aplikacione..................................................................... 26
Widget-et..........................................................................................28
Shkurtoret dhe dosjet........................................................................28
Sfondi dhe temat...............................................................................29
Bërja e një foto të ekranit...................................................................29
Njoftimet........................................................................................... 30
Ikonat në shiritin e gjendjes............................................................... 32
Pamja e përgjithshme e aplikacioneve............................................... 34

Bateria dhe mirëmbajtja............................................................... 36

Ngarkimi i pajisjes tuaj....................................................................... 36
Bateria dhe menaxhimi i energjisë..................................................... 37
Përditësimi i pajisjes tuaj....................................................................39
Mirëmbajtja me anë të një kompjuteri................................................ 41
Hapësira ruajtëse dhe kujtesa........................................................... 42
Bërja e kopjeve rezervë dhe rikthimi i përmbajtjes..............................43

Shkarkimi i aplikacioneve.............................................................47

Shkarkimi i aplikacioneve nga Google Play™.....................................47
Shkarkimi i aplikacioneve nga burime të tjera.....................................47

Interneti dhe rrjetet.......................................................................48

Shfletimi i uebit..................................................................................48

2

background image

Cilësimet e internetit dhe MMS-ve ....................................................48
Wi-Fi................................................................................................. 49
Bashkëndarja e lidhjes së të dhënave celulare................................... 51
Kontrollimi i përdorimit të të dhënave.................................................53
Përzgjedhja e rrjeteve celulare........................................................... 54
Rrjetet virtuale private (VPN-të).......................................................... 54

Sinkronizimi i të dhënave në pajisjen tuaj.................................... 56

Sinkronizimi me llogaritë në linjë........................................................ 56
Sinkronizimi me Microsoft® Exchange ActiveSync®......................... 56

Cilësimet themelore......................................................................58

Qasja te cilësimet.............................................................................. 58
Cilësimet e volumit............................................................................ 58
Regjimi Mos shqetëso.......................................................................59
Cilësimet e ekranit.............................................................................60
Cilësimet e aplikacionit...................................................................... 62
Ricilësimi i aplikacioneve................................................................... 63
Ruajtësi i ekranit................................................................................ 64
Cilësimet e gjuhës............................................................................. 64
Data dhe ora..................................................................................... 65
Regjimi super i gjallë..........................................................................65
Përmirësimi i daljes së zërit................................................................65
Llogaritë e përdoruesve të shumëfishtë............................................. 66

Shtypja e tekstit............................................................................68

Tastierat në ekran..............................................................................68
Modifikimi i tekstit..............................................................................69

Telefonimi..................................................................................... 70

Bërja e telefonatave...........................................................................70
Marrja e telefonatave......................................................................... 71
Telefonatat në vazhdim......................................................................72
Përdorimi i regjistrit të telefonatave.................................................... 73
Transferimi i telefonatave................................................................... 73
Kufizimi i telefonatave........................................................................ 74
Telefonatat e shumëfishta..................................................................75
Konferencat...................................................................................... 75
Posta zanore.....................................................................................76
Telefonatat e urgjencës......................................................................76

Kontaktet......................................................................................77

Kërkimi dhe shikimi i kontakteve........................................................77
Shtimi dhe modifikimi i kontakteve.....................................................78
Transferimi i kontakteve..................................................................... 79
Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet................................................80
Shtimi i informacioneve të kontaktit mjekësor dhe urgjencës............. 80

3

background image

Të preferuarat....................................................................................81
Dërgimi i informacionit të kontaktit.....................................................81
Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet...................82

Mesazhimi dhe biseda................................................................. 83

Leximi dhe dërgimi i mesazheve........................................................83
Organizimi i mesazheve tuaja............................................................ 84
Telefonimi nga Mesazhimi..................................................................85
Cilësimet e mesazhimit......................................................................85
Biseda me video............................................................................... 85

Posta elektronike..........................................................................86

Konfigurimi i postës elektronike......................................................... 86
Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike..................... 86
Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike........................... 88
Cilësimet e llogarisë të postës elektronike..........................................88
Gmail™.............................................................................................89

Muzika dhe radioja FM.................................................................90

Transferimi i muzikës në pajisjen tuaj................................................. 90
Dëgjimi i muzikës.............................................................................. 90
Menyja e Muzikës..............................................................................92
Listat e dëgjimit................................................................................. 92
Bashkëndarja e muzikës................................................................... 93
Përmirësimi i tingullit..........................................................................93
Dëgjimi i radios..................................................................................94
Kanalet e preferuara të radios............................................................95
Cilësimet e zërit të radios.................................................................. 95

Kamera......................................................................................... 96

Nxjerrja e fotografive dhe regjistrimi i videove.....................................96
Cilësimet e përgjithshme të kamerës................................................. 97
Cilësimet e fotokamerës.................................................................. 101
Cilësimet e videokamerës................................................................104

Fotot dhe videot tek Albumi....................................................... 107

Shikimi i fotografive dhe videove......................................................107
Menyja e ekranit bazë të Albumit.....................................................108
Bashkëndarja dhe menaxhimi i fotografive dhe videove................... 109
Modifikimi i fotove me aplikacionin Përpunuesi i fotove.................... 110
Modifikimi i videove me aplikacionin Redaktori i videos....................111
Fshehja e fotove dhe videove.......................................................... 111
Shikimi i fotografive tuaja në një hartë..............................................112

Videot......................................................................................... 114

Aplikacioni Videot............................................................................114
Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj.......................... 115
Menaxhimi i përmbajtjes së videos.................................................. 115

4

background image

Krijuesi i filmave...............................................................................116

Lidhshmëria................................................................................117

Pasqyrimi pa tel i ekranit të pajisjes tuaj në një televizor................... 117
Shfaqja e skedarëve në një pajisje tjetër duke përdorur Cast........... 117
Lidhja e pajisjes tuaj me pajisjet shtesë me USB..............................118
NFC................................................................................................ 119
Teknologjia pa tel Bluetooth®..........................................................121

Tiparet dhe aplikacionet inteligjente që ju kursejnë kohë.......... 124

Kërkimi i Google dhe Tani................................................................124
Përdorimi i aplikacionit Paketa e lajmeve......................................... 124
Përdorimi i pajisjes tuaj si një portofol.............................................. 124

Udhëtimi dhe hartat....................................................................125

Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes......................................... 125
Google Maps™ dhe navigimi.......................................................... 125
Përdorimi i trafikut të të dhënave kur udhëtoni.................................126
Regjimi në aeroplan.........................................................................126

Ora dhe kalendari.......................................................................127

Kalendari.........................................................................................127
Ora................................................................................................. 127

Qasshmëria................................................................................ 130

Gjesti i zmadhimit............................................................................130
Madhësia e fontit.............................................................................130
Madhësia e ekranit.......................................................................... 130
Korrigjimi i ngjyrave......................................................................... 130
TalkBack......................................................................................... 131
Audioja mono..................................................................................131
Regjimi i pajisjes shtesë tekstofonike (TTY)...................................... 131
Qasja e çelësit.................................................................................131

Mbështetja dhe informacionet ligjore.........................................133

Aplikacioni i mbështetjes................................................................. 133
Këshillat e Xperia™......................................................................... 133
Ndihma në meny dhe aplikacione....................................................133
Ekzekutimi i testeve diagnostikuese në pajisjen tuaj.........................133
Rinisja, rivendosja dhe riparimi.........................................................133
Na ndihmoni të përmirësojmë softuerin tonë....................................135
Garancia, norma SAR dhe udhëzimet për përdorimin...................... 135
Riciklimi i pajisjes tuaj...................................................................... 135
Informacioni ligjor............................................................................ 135

5