Sony Xperia XA1 - Ekrani bazë

background image

Ekrani bazë

Ekrani bazë është pika fillestare për përdorimin e pajisjes tuaj. Ai është e ngjashëm me

desktopin në një ekran kompjuteri. Ekrani juaj bazë mund të ketë deri në njëzet panele, të

cilat zgjaten përtej gjerësisë së zakonshme të shfaqjes së ekranit. Numri i paneleve të

Ekranit bazë përfaqësohet nga një seri pikash në pjesën e poshtme të Ekranit bazë. Pika

e theksuar afishon panelin që është i shfaqur aktualisht.

1

Mirë se vini te widget-i i Xperia™ - Trokitni lehtë për të hapur widget-in dhe përzgjidhni një detyrë si p.sh.

kopjimi i përmbajtjes nga pajisja e vjetër ose konfigurimi i shërbimeve të Xperia™

2

Pikat - përfaqësojnë numrin e paneleve të Ekranit bazë

Për të shkuar tek ekrani kryesor

Shtypni .

23

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shfletuar ekranin bazë

Panelet e Ekranit bazë

Mund t'i fshini panelet ose të shtoni panele të reja në Ekranin tuaj bazë (maksimumi deri

në njëzet panele).

Për të cilësuar një panel si panelin kryesor të ekranit bazë

1

Prekni dhe mbani një zonë në Ekranin bazë deri sa pajisja të dridhet.

2

Goditni lehtë majtas ose djathtas te paneli që dëshironi të cilësoni si panelin

kryesor të ekranit bazë dhe më pas trokitni lehtë në këndin lart majtas të

ekranit.

Kur Kërkimi i Google dhe Tani janë të aktivizuar, paneli i fundit majtas është i rezervuar për këtë

shërbim dhe paneli kryesor i ekranit bazë nuk mund të ndryshohet. Për më shumë

informacione, shikoni

Kërkimi i Google dhe Tani

në faqen 124.

Për të shtuar një panel në Ekranin bazë

1

Prekni dhe mbani një zonë në Ekranin bazë deri sa pajisja të dridhet.

2

Për të shfletuar panelet, goditni lehtë deri në fund në të djathtë ose në të majtë

dhe më pas trokitni lehtë .

Kur Kërkimi i Google dhe Tani janë të aktivizuar, paneli i fundit majtas është i rezervuar për këtë

shërbim dhe nuk mund të shtohen panele të tjera në të majtë. Për më shumë informacione,

shikoni

Kërkimi i Google dhe Tani

në faqen 124.

Për të fshirë një panel nga ekrani bazë

1

Prekni dhe mbani një zonë tek Ekrani bazë derisa të dridhet pajisja.

2

Goditni lehtë majtas ose djathtas për të kaluar tek paneli që dëshironi të fshini,

pastaj trokitni lehtë në këndin lart djathtas të panelit.

24

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Cilësimet e ekranit bazë

Për të çaktivizuar ose çinstaluar një aplikacion nga ekrani bazë

Çaktivizimi i një aplikacioni të instaluar paraprakisht i fshin të gjitha të dhënat, por aplikacioni

mund të aktivizohet përsëri nga

Cilësimet > Aplikacionet. Vetëm aplikacionet e shkarkuara

mund të çinstalohen plotësisht.

1

Prekni dhe mbani një zonë në Ekranin bazë deri sa pajisja të dridhet.

2

Goditni lehtë majtas ose djathtas për të shfletuar panelet. Të gjitha aplikacionet që

mund të çaktivizohen ose të çinstalohen më pas tregohen nga .

3

Trokitni lehtë tek aplikacioni përkatës dhe më pas trokitni

ÇAKTIVIZO nëse

aplikacioni ka qenë i instaluar paraprakisht në pajisjen tuaj ose

OK nëse aplikacioni

është shkarkuar dhe dëshironi ta çinstaloni.

Për të rregulluar madhësinë e ikonave në Ekranin bazë

1

Prekni dhe mbani një zonë në Ekranin bazë deri sa pajisja të dridhet, më pas

trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë mbi

Madhësia e ikonave dhe pastaj përzgjidhni një opsion.