Sony Xperia XA1 - Dëgjimi i radios

background image

Dëgjimi i radios

Radioja FM në pajisjen tuaj funksionon si çdo radio FM. Për shembull, mund të shfletoni

dhe të dëgjoni stacionet e radios FM si dhe t'i ruani ato si të preferuara. Para se të

përdorni radion, duhet të lidhni në pajisjen tuaj kufje me mikrofon me kabllo ose kufje të

thjeshta. Kufjet e thjeshta ose kufjet me mikrofon janë të nevojshme sepse funksionojnë

si antenë. Pas lidhjes së njërës prej këtyre pajisjeve, nëse dëshironi, mund ta kaloni

audion tek altoparlanti.

1

Lista e të preferuarave

2

Butoni i ndezjes/fikjes së radios

3

Shihni opsionet e menysë

4

Frekuenca e akorduar

5

Ruani ose hiqni një kanal si të preferuar

6

Disku i akordimit

7

Brezi i frekuencës - zvarriteni majtas ose djathtas për të kaluar nga një kanal në tjetrin

8

Zhvendosni lart brezin e frekuencës për të kërkuar një kanal

9

Një kanal i preferuar i ruajtur

10 Zhvendosni poshtë brezin e frekuencës për të kërkuar një kanal

Për të dëgjuar radion FM

1

Lidhni në pajisje një kufje me mikrofon ose një palë kufje të thjeshta.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë tek .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë . Kanalet e disponueshme shfaqen ndërsa lëvizni nëpër

brezin e frekuencës.

Kur ndizni radion FM, shfaqen automatikisht kanalet e disponueshme. Nëse një kanal ka

informacione për RDS-në, ai shfaqet pak sekonda pasi filloni të dëgjoni kanalin.

Për të lëvizur nëpër kanalet e radios

Zvarritni brezin e frekuencës majtas ose djathtas.

Si alternativë, trokitni lehtë te shigjetat në njërën anë të brezit për të kaluar te sinjali

tjetër i qartë i radios.

94

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të nisur një kërkim të ri për kanalet e radios

1

Kur radioja është e hapur, trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë

Kërkimi i kanaleve. Radioja skanon të gjithë brezin e frekuencës dhe

shënon të gjitha kanalet e disponueshme.

Për të kaluar tingullin e radios në altoparlantin

1

Kur radioja është e hapur, shtypni .

2

Takoni

Riprodho tek altoparla..

Për ta kaluar përsëri tingullin në kufjen me mikrofon ose kufjen e thjeshtë të lidhur, shtypni

dhe trokitni lehtë mbi

Riprodho në kufjet e kok..