Sony Xperia XA1 - Konferencat

background image

Konferencat

Me një konferencë ose një telefonatë me shumë telefonues, mund të hyni në një bisedë

me dy ose më shumë persona.

Për hollësi mbi numrin e pjesëmarrësve që mund të shtoni në një konferencë, kontaktoni

operatorin e rrjetit tuaj.

Për të bërë një telekonferencë

1

Gjatë një telefonate në vazhdim, trokitni lehtë . Shfaqet regjistri i telefonatave.

2

Për të shfaqur tastierën e telefonimit, trokitni lehtë .

3

Formoni numrin e pjesëmarrësit të dytë dhe trokitni lehtë . Pjesëmarrësi i parë

vihet përkohësisht në pritje.

4

Për të shtuar pjesëmarrësin e dytë te telefonata dhe për të nisur telefonatën

konferencën, trokitni lehtë .

5

Për të shtuar pjesëmarrës të tjerë te telefonata, përsëritni hapat përkatës siç

përshkruhet më sipër.

Për të bërë një bisedë private me pjesëmarrësin e një telekonference

1

Gjatë një telekonference në vazhdim, trokitni lehtë

Menaxhoni konferencën.

2

Trokitni lehtë te butoni i veçantë i pjesëmarrësit me të cilin dëshironi të bëni një

bisedë private.

3

Për të mbaruar bisedën private dhe për t'u kthyer në telekonferencë, trokitni lehtë

.

Për të lejuar largimin e një pjesëmarrësi nga një telekonferencë

1

Gjatë një telekonference në vazhdim, trokitni lehtë

Menaxhoni konferencën.

2

Trokitni lehtë pranë pjesëmarrësit që dëshironi të lejoni të largohet.

75

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të mbyllur një telefonatë konferencë

Gjatë telefonatës së konferencës, trokitni lehtë .