Sony Xperia XA1 - Kufizimi i telefonatave

background image

Kufizimi i telefonatave

Mund të bllokoni të gjitha ose disa kategori të telefonatave në hyrje dhe atyre në dalje.

Nëse keni marrë nga ofruesi juaj i shërbimit një kod PIN2, mund të përdorni edhe një listë

me Numrat e telefonimit fiks (FDN) për të kufizuar telefonatat në dalje. Nëse abonimi juaj

përfshin një shërbim të postës zanore, mund t'i dërgoni të gjitha telefonatat në hyrje nga

një kontakt specifik drejtpërdrejt te posta zanore.

FDN-ja nuk mbështetet nga të gjithë operatorët e rrjetit. Kontaktoni me operatorin e rrjetit për

të verifikuar nëse karta juaj SIM ose shërbimi i rrjetit e mbështet këtë tipar.

Për të bllokuar telefonatat dhe mesazhet nga një numër specifik

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te >

Cilësimet > Bllokoni numrat > SHTONI NJË

NUMËR.

3

Futni numrin e telefonit nga i cili dëshironi të bllokoni telefonatat dhe mesazhet me

tekst dhe më pas trokitni lehtë

BLLOKO.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar telefonimin fiks

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Telefonata > Numrat e telefonimit fiks.

3

Nëse dëshironi të aktivizoni telefonimin fiks, përzgjidhni

Aktivizo telefonimin fiks.

Nëse dëshironi të çaktivizoni telefonimin fiks, përzgjidhni

Çaktivizo telefonim. fiks.

4

Futni kodin tuaj PIN2 dhe trokitni lehtë

OK.

Për të hyrë në listën e marrësve të telefonatave të pranuara

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Telefonata.

3

Trokitni lehtë

Numrat e telefonimit fiks > Numrat e telefonimit fiks.

Për të ndryshuar kodin PIN2 të kartës SIM

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Telefonata.

3

Trokitni lehtë

Numrat e telefonimit fiks > Ndrysho PIN2.

4

Futni kodin e vjetër PIN2 të kartës SIM dhe trokitni lehtë

OK.

5

Futni kodin e ri PIN2 të kartës SIM dhe trokitni lehtë

OK.

6

Konfirmoni kodin e ri PIN2 dhe trokitni lehtë

OK.

Për t'i dërguar telefonatat në hyrje nga një kontakt specifik drejtpërdrejt te posta

zanore

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë .

3

Përzgjidhni kontaktin e dëshiruar.

4

Trokitni lehtë > .

5

Shënoni kutinë e zgjedhjes pranë

Të gjitha tel. në post. zan..

6

Trokitni lehtë

RUAJ.

74

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.